Producenci
Bestsellery
Malinowy raj
Malinowy raj

99,00 zł

szt.
Tęczowa radość
Tęczowa radość

99,00 zł

szt.
Delikatne Eustomy
Delikatne Eustomy

129,00 zł

szt.
Słoneczny poranek
Słoneczny poranek

129,00 zł

szt.
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest
ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera
przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie
Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których
dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz
narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Kwiaciarnia
Flora Łukasz Michałkiewicz wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki
pod adresem ul. Dzika19/23, 00-172 Warszawa, NIP 536-164-02-90, REGON
017253699. adres poczty elektronicznej: biuro@kwiaciarniaflora.com.pl, numer telefonu:
+48 691667789 Zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu
Internetowego i Sprzedawcą.
3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst
Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z
tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest
dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w
przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i
jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do
podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest
uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki
ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania
danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i
brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez
niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego
dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne
w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację
osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5)
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę
przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i
aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator
stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się
dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich
definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim
zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
(2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej
jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych
osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym
punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez
Administratora.

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez
Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i
wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą
przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach,
na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania

danych Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Dane są przechowywane przez okres

Rozporządzenia RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora)
– przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
dbaniu o interesy i dobry wizerunek
Administratora, jego Sklepu
Internetowego oraz dążeniu do
sprzedaży Produktów

istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak
niż przez okres przedawnienia
roszczeń Administratora w stosunku
do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres przedawnienia
określają przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu Cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia
dla roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy lata, a dla
Umowy Sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać
danych w celu marketingu
bezpośredniego w przypadku
wyrażenia skutecznego sprzeciwu w
tym zakresie przez osobę, której
dane dotyczą.

Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a)

Rozporządzenia RODO (zgoda) –
osoba, której dane dotyczą,
wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w
celach marketingowych przez
Administratora

Dane przechowywane są do
momentu wycofania zgody przez
osobę, której dane dotyczą na dalsze
przetwarzanie jej danych w tym
celu.

Wyrażenie przez Klienta opinii
o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO – osoba,
której dane dotyczą, wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu wyrażenia opinii

Dane przechowywane są do
momentu wycofania zgody przez
osobę, której dane dotyczą na dalsze
przetwarzanie jej danych w tym
celu.

Prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO w zw. z art.
74 ust. 2 ustawy o rachunkowości
tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 395 ze zm.) –
przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres
wymagany przepisami prawa
nakazującymi Administratorowi
przechowywanie ksiąg
rachunkowych (5 lat, licząc od
początku roku następującego po
roku obrotowym, którego dane
dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub
obrona roszczeń jakie może
podnosić Administrator lub
jakie mogą być podnoszone
wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora)
– przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
roszczeń, jakie może podnosić
Administrator lub jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak
niż przez okres przedawnienia
roszczeń jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora
(podstawowy termin przedawnienia
dla roszczeń wobec Administratora
wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony Sklepu
Internetowego i zapewnienie jej
prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora)
– przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
prowadzeniu i utrzymaniu strony
Sklepu Internetowego

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak
niż przez okres przedawnienia
roszczeń Administratora w stosunku
do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres przedawnienia
określają przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu Cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia
dla roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy lata, a dla
Umowy Sprzedaży dwa lata).

Prowadzenie statystyk i analiza
ruchu w Sklepie Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora)
– przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
prowadzeniu statystyk i analizie
ruchu w Sklepie Internetowym
celem poprawy funkcjonowania
Sklepu Internetowego i zwiększenia
sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak
niż przez okres przedawnienia
roszczeń Administratora w stosunku
do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres przedawnienia
określają przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu Cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia
dla roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej wynosi trzy lata, a dla
Umowy Sprzedaży dwa lata).

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów
Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np.
dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z
usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi

Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym
Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa
zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych
państw, że przekazanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.
Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych.
Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do
zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich
wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w
zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego
dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
- przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym
ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
-podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w
Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez
Klienta.
- podmioty kredytujące / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez
Klienta.
- dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej
Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi
dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie
Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet
opiniujących.
-dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,
umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i
świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania
komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz
dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) -
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie
jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych
zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
-dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,
prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) -
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie
jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych
zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz
– przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i
przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze
Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego,
ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy
zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym.
Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu,
przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji

Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie
lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana
osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy
też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej
osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie
strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii
dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez
Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma
prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo
do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania
wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes
administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie
wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować
się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego
dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane
przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku
twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia
korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię
ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można podzielić na różne
rodzaje, według następujących kryteriów:
Ze względu na ich dostawcę:
1) własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz
2) należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego:
1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki
internetowej) oraz

2) stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu
ręcznego usunięcia)
Ze względu na cel ich stosowania:
1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),
2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby
odwiedzającej stronę),
3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu
Internetowego),
4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu
Internetowego w celu wyświetlania tej osobie reklam, ich personalizacji, mierzeniu skuteczności i
prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony
Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe albo inne strony należące do tych samych sieci
reklamowych co Sklep Internetowy)
3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:
Cele stosowanie plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora
identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani
(pliki Cookies niezbędne)
zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies
niezbędne)zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do
Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)dostosowywania zawartości
strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru
czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies
funkcjonalne/preferencyjne)prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze
strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies statystyczne)remarketingu, wyświetlania i renderowania reklam,
ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać,
mierzenia skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania osób
odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na
określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony
internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebooka, tj. Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki
Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)
4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres
funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu
Internetowego jest możliwe w następujący sposób:
W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub
„Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów
społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”
W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4)
przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”
W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
w przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi
witryn”
Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/
lub: https://www.cookie-checker.com/
5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje

zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za
pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np.
czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak
może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może
okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie
Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być
również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany
ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych
stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics
dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te
pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone
dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu
Sklepie Internetowym i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator
korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania
odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje
na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane
demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji
o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do
przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
9. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i
analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o
zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w
plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod
adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
10. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę
Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta
pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują
odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe
informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym:
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
11. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na
portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności
dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

 
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl